ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಭಾಆಸೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ prs-energy@karnataka.gov.in

080-2225 2373

080-2235 3952 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಜಿ.ಟಿ. ನಿಟ್ಟಾಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ energyds123@gmail.com

080-2225 6971 

080-2203 4679

- ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮುನಿರಾಜು ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಇಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು       ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 324, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್‌. ಮಂಗಳಗೌರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ
ಅಧಿಕಾರಿ
usenergydept@gmail.com

080-2203 4674

080-2234 2454 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕೆ.  ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ)
escommoncell@rediffmail.com

080-2203 4809

+91 94498 44824

- ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್ಥಿಕ) so-energy@karnataka.gov.in

080-2203 4692   

+91 82778 89800

 080-2238 0626  ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 225, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಎಸ್‌. ಹಿರೇಮಠ್‌ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ) ravindrashiremath@gmail.com

080-2203 4690    

+91 99023 42990

 080-2238 0626   ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 225, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್.‌ ಬಿರಾದರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ)  energyescoms@gmail.com

080-2203 5202

+91 94808 13800

080-2234 2228 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 324, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-05-2020 04:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin