ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಭಾಆಸೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ prs-energy@karnataka.gov.in

080-2225 2373

080-2235 3952 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎನ್.‌ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ energyds123@gmail.com

080-2225 6971 

080-2203 4679

- ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್‌. ಮಂಗಳಗೌರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ
ಅಧಿಕಾರಿ
usenergydept@gmail.com

080-2203 4674

080-2234 2454 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್ಥಿಕ) so-energy@karnataka.gov.in

080-2203 4692   

+91 82778 89800

 080-2238 0626  ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 225, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಎಸ್‌. ಹಿರೇಮಠ್‌ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ) ravindrashiremath@gmail.com

080-2203 4690    

+91 99023 42990

 080-2238 0626   ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 225, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ)  energyescoms@gmail.com

080-2203 5202

+91 94808 13800

080-2234 2228 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 324, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪರಮೇಶ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ) emc1energy@gmail.com

080-2203 4809

+91 9449844824

080-2234 2228 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-09-2020 11:03 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin