ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವರ್ಷ 2017-18

ಕ್ರ. ಸಂ ಶಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿವರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಎನರ್ಗಾನ್‌ ಸೋಲೆಕ್‌ ರವಿ ಇಂಡಿಯ ಪವರ್‌ ರಿಸೋರ್ಸಸ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 52 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 15-04-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.83ಎಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
2 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಎನರ್ಜಿ (ಯು.ಪಿ)ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 118 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 13-07-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 370.50ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
3 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಎನರ್ಜಿ (ಯು.ಪಿ) ಪ್ರೈ. ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 116 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 13-07-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 515.63ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
4 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಎನರ್ಜಿ (ಯು.ಪಿ)ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 121 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 13-07-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 450.50ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
5 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸೋಲಾರ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈ ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 120 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 13-07-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 306.49ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
6 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಜಿ.ಆರ್.ಟಿ. ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 170 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 03-08-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.29ಎಂ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
7 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಹಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ವಾರ್ಧ ಸೋಲಾರ್‌ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಪ್ರೈ ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 163 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 30-08-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 594.50ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
8 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ವಾರ್ಧ ಸೋಲಾರ್‌ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಪ್ರೈ ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 117 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 30-08-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 739.63ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
9 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಜಿ.ಆರ್.ಟಿ. ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಎರಡನೇ ಕಂತು ಇಎನ್ 218 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 15-09-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.45ಎಂ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
10 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 240 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 19-10-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 450.50ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
11 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಎನೆರ್ಗಾನ್‌ ಸೋಲೆಕ್‌ ರವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪವರ್‌ ರಿಸೋರ್ಸ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಎರಡನೇ ಕಂತು ಇಎನ್ 267 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 15-12-2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 515.63ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
12 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಕೊಡಂಗಲ್‌ ಸೋಲಾರ್‌ ಪಾರ್ಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 276 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2017 24-02-2018 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 322.49ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
13 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-2 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಜಿ.ಆರ್.ಟಿ. ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ ಲಿ., ರವರಿಗೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಮೂರನೇ ಕಂತು ಇಎನ್ 73 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2018 08-03-2018 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 467.63ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-08-2019 11:50 AM ಅನುಮೋದಕರು: Joint Secretary


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080