ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವರ್ಷ 2014-15

ಕ್ರ ಸಂ

ಶಾಖೆ

ಆದೇಶದ ವಿವರ

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

1 ಇ.ಎಂ.ಸಿ.-2 ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನ ಇಎನ್‌ 46 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2012 05.04.2014 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ  1.06ಎಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
2 ಇ.ಎಂ.ಸಿ.-2 ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಎನ್20ಪಿಎಸ್‌ ಆರ್‌ 2012 ದಿ:30.01.2013ರ ಆದೇಶದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು ಇಎನ್‌ 46 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2012 19.05.2014 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ 934.64ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
3 ಇ.ಎಂ.ಸಿ.-2 ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವವುಳ್ಳ ರೈತರ ಮೂಲಕ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇಎನ್‌ 62 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2014 26.08.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  2.22ಎಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
4 ಇ.ಎಂ.ಸಿ.-2 ನೆಟ್‌ ಮೀಟರಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಗ್ರಿಡ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ಪಂಪ್‌ ಸೆಟ್‌ -ಸೂರ್ಯ ರೈತ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆ ಇನ್‌ 69 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2014 20.09.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  642.50ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
5 ಇ.ಎಂ.ಸಿ.-2 ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿತರಣ ಕಂಒನಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 50 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಇನ್‌ 55 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2014 13.02.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 334.96ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
6 ಇ.ಎಂ.ಸಿ.-2 ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಜಾಲಮುಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ ಸೆಟ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್‌ 54 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2014 28.02.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.25ಎಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
7 ಇ.ಎಂ.ಸಿ.-2 ಸೌರ ನೀತಿ 2014-21ರಂತೆ ಭೂಮಾಲೀಕತ್ವವುಳ್ಳ ರೈತರ ಮೂಲಕ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 3 ಮೆ.ವ್ಯಾ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಘಟಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್‌ 62 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2014 09.03.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 362.42ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
8 ಇ.ಎಂ.ಸಿ.-2 ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸೋಲಾರ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ.-ವಿ.ವಿ.ಎನ್.ಎಲ್.‌‌ ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಫೇಸ್-2‌, ಬ್ಯಾಚ್-2‌, ಹಂತ-1ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿರತಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್‌ 70 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2013 17.03.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 409.20 ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
9 ಇ.ಎಂ.ಸಿ.-2 ಕ್ರೆಡಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಕಂದೀಲುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್‌ 30 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2014 17.03.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 315.60 ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
10 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-1 M/s. PGCIL ರವರು ರಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು - ಕೋಜಿಕೋಡ್ 400ಕೆ.ವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವ ಕುರಿತಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ  ಇಎನ್ 86 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2014 09.05.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 548.04ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
11 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-1 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಹಾಲಿ  ಇರುವ 66kV SC Rabbit ACSR ಮಾರ್ಗವನ್ನು 66kV DC Coyote ACSR ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಇಎನ್ 2 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2014 12.05.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 738.92ಕೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
12 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-1 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 68 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2014 20.08.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 588.66ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
13 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-1 ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಎನ್ 53 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2014 (ಪಿ-1) 09.02.2015 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 735.88ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
14 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-1 ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 45 ಎಎಸ್ ಸಿ 2013 31.05.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.11ಎಂ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
15 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-1 M/s. KAVIKA ಕಂಪನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮುಂಗಡ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 66 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2014 06.08.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 585.81ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
16 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-1 ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು 3 ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೇಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 89 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2014 27.11.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 836.26ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
17 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-1 ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 70 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2014 04.09.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 856.08ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
18 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-1 ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 70 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2014 04.09.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 798.46ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
19 ಇ.ಎಂ.ಸಿ-1 ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೇಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್ 65 ವಿಎಸ್ ಸಿ 2014 05.08.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

820.98ಕೆ.ಬಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
20 ಸುಧಾರಣೆ  ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 01.04.2019 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ

1,179 ಕೆ.ಬಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
21  ಸುಧಾರಣೆ   ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.   ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014  05.05.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1,713 ಕೆ.ಬಿ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
22 ಸುಧಾರಣೆ  2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ -ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರವೇಶ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 40 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 30.05.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  2,805 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
23 ಸುಧಾರಣೆ  ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  ಇಎನ್‌  39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 02.06.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1,920 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
24 ಸುಧಾರಣೆ  ಕರ್ನಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2014-15ರ ಹಣಕಾಸು  ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ಹಣ ಬಿಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 19 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌  2014 02.06.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  2,207 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
25 ಸುಧಾರಣೆ  ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 02.06.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1934 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
26 ಸುಧಾರಣೆ  2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಇಎನ್‌ 56 ಪಿಎಸ್‌ಅರ್‌ 2014 02.06.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  2,306 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
27 ಸುಧಾರಣೆ  ಬೆಂಗಳೂರು ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಇಎನ್‌ 46 ಪಿಎಸ್‌ಅರ್‌ 2014 26.06.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  2,910 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
28 ಸುಧಾರಣೆ  ಪಿಎಫ್‌ಸಿ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇಎನ್‌ 231 ಇಇಬಿ 2014 25.06.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1,082 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
29 ಸುಧಾರಣೆ  ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 01.07.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3,689 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
30 ಸುಧಾರಣೆ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 02.08.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 2,315 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
31 ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2014-15ರ ಹಣಕಾಸು  ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ಹಣ ಬಿಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 19 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 14.08.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 913 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
32 ಸುಧಾರಣೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಇಎನ್‌ 56 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 ಪಿ1 13.08.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2,093 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
33 ಸುಧಾರಣೆ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 01.09.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1,433 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
34 ಸುಧಾರಣೆ  2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಇಎನ್‌ 56 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 30.09.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  2,648 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
35 ಸುಧಾರಣೆ  ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 23.10.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1,964 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
36 ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2014-15ರ ಹಣಕಾಸು  ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ಹಣ ಬಿಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 19 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌  27.10.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 844 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
37 ಸುಧಾರಣೆ ಪಿಎಫ್‌ಸಿ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇಎನ್‌ 213 ಇಇಬಿ 2012 07.10.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1091 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
38 ಸುಧಾರಣೆ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 06.11.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1431 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
39 ಸುಧಾರಣೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಇಎನ್‌ 56 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 24.11.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2221 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
40 ಸುಧಾರಣೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ -ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರವೇಶ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 40 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014  21.11.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2,814 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
41 ಸುಧಾರಣೆ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 02.12.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1,524 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
42 ಸುಧಾರಣೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯುತ್‌  ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014  27.12.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  4,154 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
43 ಸುಧಾರಣೆ  ಪಿಎಫ್‌ಸಿ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇಎನ್‌ 213 ಇಇಬಿ 2012 13.01.2015 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಕೆ  1,282 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
44 ಸುಧಾರಣೆ  ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 09.02.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1,346 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
45 ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2014-15ರ ಹಣಕಾಸು  ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ಹಣ ಬಿಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 19 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2013 09.02.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1,845 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
46 ಸುಧಾರಣೆ  ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ  ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೆಚ್ಚ  ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಇಎನ್‌ 65 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014-ಪಿ1  27.02.2015 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1,370 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
47 ಸುಧಾರಣೆ  2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಸರ್ಕಾರವು  ವಿದ್ಯುತ್‌  ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ  ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡಗುಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 56 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 07.03.2015 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  3,774 ಕೆ.ಬಿ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
48 ಸುಧಾರಣೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ -ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರವೇಶ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 40 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 25.03.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3,212 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
49 ಸುಧಾರಣೆ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಇಎನ್‌ 39 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 02.03.2015 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 2,440 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 50 ಸುಧಾರಣೆ   2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 56 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 -ಪಿ5 26.03.2015 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1,791 ಕೆ.ಬಿ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
51 ಸುಧಾರಣೆ ಪಿಎಫ್‌ಸಿ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇಎನ್‌ 213 ಪಿಎಸ್‌ಅರ್‌ 2012 09.04.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  4,470 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
52 ಸುಧಾರಣೆ  2014-15 ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ /ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡವುದಕ್ಕಾಗಿ  ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 17 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 01.07.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  231 ಕೆ.ಬಿ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
53 ಸುಧಾರಣೆ  2014-15 ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ /ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡವುದಕ್ಕಾಗಿ  ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌  17 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 01.09.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  409 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
54 ಸುಧಾರಣೆ  2014-15 ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ /ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡವುದಕ್ಕಾಗಿ  ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌  17 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 02.08.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 403 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
55 ಸುಧಾರಣೆ  2014-15 ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ /ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡವುದಕ್ಕಾಗಿ  ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 17 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 08.09.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 233 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
56 ಸುಧಾರಣೆ  2014-15 ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ /ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡವುದಕ್ಕಾಗಿ  ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಎನ್‌ 17 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌  2014 02.06.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 419 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಸಿ
57 ಸುಧಾರಣೆ 

2014-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ/ ಕುಟೀರಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು 10ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಣಪನಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ (Tripartite Adjustment) ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಎನ್‌ 17 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2015 07.03.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  369 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
58 ಸುಧಾರಣೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ

ಇಎನ್‌ 46 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 26.06.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  209 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
59 ಸುಧಾರಣೆ

2014-15 ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ /ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡವುದಕ್ಕಾಗಿ  ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 

ಇಎನ್‌ 17 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 05.05.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  368 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
60 ಸುಧಾರಣೆ 

2014-15 ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ /ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡವುದಕ್ಕಾಗಿ  ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 

ಇಎನ್‌ 17 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 01.10.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 450 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
61 ಸುಧಾರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ

ಇಎನ್‌ 46 ಪಿಎಸ್‌ಅರ್‌ 2014 30.10.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 333 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
62 ಸುಧಾರಣೆ

2014-15 ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ /ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡವುದಕ್ಕಾಗಿ  ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 

ಇಎನ್‌ 17 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 03.11.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 434 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
63 ಸುಧಾರಣೆ

2014-15 ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ /ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡವುದಕ್ಕಾಗಿ  ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 

ಇಎನ್‌ 17 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 04.04.2014 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 233 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
64 ಸುಧಾರಣೆ

ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ / ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ  ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಇಎನ್‌ 33 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 24.11.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 336 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
65 ಸುಧಾರಣೆ

ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ / ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ  ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಇಎನ್‌ 33 ಪಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2014 01.09.2014 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 233 ಕೆ.ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-07-2021 11:09 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080